Logo without text
logo
menu
search
waves
Dots
Clipboard icon
NASLOVNA
Right icon
OPŠTI USLOVI KORIŠTENJA
OPŠTI USLOVI KORIŠTENJA
društvena mreža poslodavaca i fizičkih lica

Način korištenja Poslovne Platforme definisan je odvojeno u zavisnosti od vrste korisnika, odnosno da li kao fizičko ili pravno lice pristupate Platformi.

Static image for section
waves

Član 1.
(Uvodne odredbe)
Platforma je zasnovana na jedinstvenoj ideji razvoja društvene mreže poslodavaca i fizičkih lica, koja s jedne strane ima za cilj da podstakne zapošljavanje kadrova, odnosno smanjenje procenta nezaposlenih radnika, omogući dostupnost tržišta rada svim zainteresiranim stranama ne praveći pri tome bilo kakve vrste nacionalne, rasne podjele, niti diskriminirajući status pojedinih učesnika, i s druge strane jedinstvenu “bazu CV” dostupnu poslodavcima 24/7, kao i mogućnost oglašavanja potražnje za radnicima.
Platforma pruža unificiran sistem masovnog oglašavanja poslovnih profila kompanija, njihovih proizvoda i usluga, otvorenu/zatvorenu licitaciju, objavu tražnje za proizvodima i uslugama, kao i javnu rasprodaju proizvoda i usluga, s ciljem povećanja prodaje i ostvarenja profita korisnika uz značajnu uštedu u troškovima kroz skraćivanje vremena i koraka neophodnih da se navedeni poslovni procesi provedu.

Član 2.
(Uslovi korištenja Platforme)
Namjena podataka, usluga i informacija koje su na raspolaganju korisnicima ove platforme su isključivo poslovno - informativnog karaktera, sa ciljem da potaknu poslovnu saradnju, kupovinu, prodaju, komunikaciju, i razmjenu podataka.
Platforma omogućuje korištenje svih svojih usluga i sadržaja namijenjenih korisnicima koji su u potpunosti podložni dole navedenim uslovima korištenja. Uslovi korištenja odnose se na sve sadržaje i usluge koje pruža Platforma, te se u skladu sa navedenim korištenjem bilo kojeg dijela ove platforme smatra se da su korisnici upoznati sa ovim Uslovima, te iste prihvataju. Korisnici koriste njima dostupne sadržaje platforme Platforma na vlastitu odgovornost, te se Platforma ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem njegovih sadržaja.

waves
Dots
Dots

Član 3.
(Registracija korisnika)
Registracija na Platformu je besplatna i dostupna svim posjetiocima platforme. Podijeljena je u dvije odvojene sekcije, odnosno tipove korisnika:
• Fizička lica
Registracija fizičkih lica zahtjeva unos osnovnih podataka (Ime, prezime, email adresa), te nakon provedenog postupka i verifikacije e-mail adrese, korisnik kreira poslovni profil, uređuje sadržaj istog. Popunjenost poslovnog profila u svakom trenutku korisnik može da provjeri logiranjem na svoj korisnički profil, te u svakom trenutku može izvršiti dodatni unos ili izmjenu postojećih podataka i time poboljšati svoje konkurentske prednosti kod potencijalnih poslodavca. Korisniku je omogućeno:
• Kreiranje poslovnog profila (CV);
• Praćenje ponuda radnih mjesta;
• Jednostavno apliciranje na oglase objavljene od strane registriranih poslodavaca (poslovnih korisnika);
• Mogućnost da budu kontaktirani od strane poslovnih korisnika u vezi objavljenih radnih pozicija;
• Istraživanje tržišta rada;
• Informisanje o potencijalnim poslodavcima, kao i praćenje objava na njihovim profilima;
• Apliciranje potražnje za proizvodima/uslugama;
• Pristup informacijama objavljenim na blogovima platforme.
Praćenje navedenih usluga olakšano je na način da registrirani korisnik dobija različite obavijesti, notifikacije, e-mailove, i sl., koje mogu sadržavati ponudu radnih mjesta, odgovore na apliciranu tražnju za proizvodima/uslugama, informacije o kompanijama, vijesti i informacije sa domaćeg i internacionalnog tržišta rada, i druge slične sadržaje.
• Poslovni korisnici
Registracija poslovnih korisnika zahtjeva unos identifikacionog broja poslovnog subjekta, naziva, djelatnosti, te neobaveznih kontakt podataka. Registrovani član može postati svaki poslovni subjekt koji ima validan identifikacioni broj. Nakon navedenog postupka, korisnik kreira poslovni profil, te nakon verifikacije poslovne e-mail adrese, uređuje sadržaj istog. Istinitost unesenih podataka o poslovnim korisnicima će biti provjerena u roku od 24 sata od strane Platforma kod nadležnih organa. Članovi Platforme mogu biti samo kompanije koje imaju aktivne bankovne račune.
Korisniku je omogućeno:
• Kreiranje poslovnog profila kompanije;
• Besplatno reklamiranje informacija o kompaniji, proizvodima i uslugama;
• Predstavljanje proizvoda/usluga širokoj javnosti
• Istraživanje tržišta rada i pretraga radnih kadrova
• Informisanje o aktuelnim dešavanjima iz oblasti finansija, računovodstva, poreza i IT
U zavisnosti od izabranog poslovnog paketa, registriranom korisniku platforma nudi široku paletu usluga prestavljeni na samoj platformi u kategoriji „B. Poslovni benefiti“. Korisnik se obavezuje na saradnju s Platforma u vezi pružanja usluga, što uključuje, među ostalim, omogućavanje pravovremenog pristupa podacima, informacijama i uposlenicima ili drugim osobama s kojima je neophodna saradnja radi pružanja Usluga. Korisnik je odgovoran za izvršavanje zadataka svojih zaposlenih i svojih zastupnika, te za pravovremenost, tačnost i potpunost svih podataka i informacija, koje postavi na Platformu. Platforma smije koristiti i oslanjati se na informacije i podatke koje je dostavio korisnik bez ikakvih daljnih provjera.
Svaki korisnik pristupa svom profilu putem korisničkog imena (e-maila) i lozinke.
E-mail koji je registrovan kao korisničko ime je vezan za postojanje profila. U slučaju poslovnih korisnika e-mail mora biti isključivo poslovni. Ukoliko dođe do gašenja e-mail adrese koja se koristi kao korisničko ime, potrebno je obavijestiti Platforma kako bi se unijela izmjena i omogućilo neometano korištenje platforme. Kreirani poslovni profil korisnika je isključivo vlasništvo korisnika i Platforma ni na koji način nije odgovoran za istinitost podataka navedenih na profilu korisnika. Podaci ostaju snimljeni u evidenciji Platforma, koriste se za pružanje usluga korisnicima navedenih u predmetnim Opštim uslovima korištenja Platforme, kao i na samoj platformi u dijelu „Više o Platformi“ i neće biti korišćeni u druge svrhe. Registracija se vrši vrlo brzo i odmah se potom dobijaju sva dodatna prava koja pripadaju registrovanim članovima. Opcija brisanja profila i snimljenih podataka je dostupna svakom registrovanom korisniku i jednostavna je i brza kao i registracija.

Dots
waves

Član 4.
(Pravo i ograničenja raspolaganja korisničkim profilom/računom)
Korisničkim profilom upravlja isključivo korisnik ili ovlašćuje lice koje će predstavljati korisnika, postavljati sadržaje u njegovo ime i koristiti informacije koje se nalaze na Platformi. Korisniku je omogućeno neograničeno raspolaganje svojom profilnom stranicom kao i ostalim sadržajima u skladu sa odabirom paketa usluga. Za istinitost, tačnost, vjerodostojnost i zakonitost svih navoda pod pojedinim korisničkim imenom odgovoran je isključivo korisnik koji je registrovan.
Platforma zadržava pravo ukinuti ili uskratiti mogućnost korištenja korisničkog računa, bez prethodne najave ili/i objašnjenja ukoliko ustanovi da je došlo do zloupotrebe od strane korisnika ili da je drugim korisnicima nanesena šteta nesavjesnim korištenjem informacija sa platforme. Platforma ne snosi odgovornost za štetu nastalu ukidanjem korisničkog računa.
Platforma i Korisnik platforme imaju pravo za razmjenu svih informacija i/ili dokumenata od značaja za pružanje Usluga, uključujući i informacije koje su označene kao strogo povjerljive i od vitalnog značaja za poslovanje jedne strane (u nastavku: „Poslovna tajna“). Iste će se međusobno razmjenjivati telefonskim putem, elektronskom poštom, faxom, kao i drugim uobičajenim sredstvima komuniciranja kojim se koristi ili ih je prihvatila druga ugovorna strana.
Ugovorne strane saglasno potvrđuju da je internet komunikacija po svojoj prirodi nesigurna i da je moguće iskrivljavanje podataka, kašnjenje u isporuci poruka, neisporučivanje poruka, te da je izložena riziku krađe, uništenja ili druge vrste zloupotrebe od strane trećih lica. Svaka ugovorna strana dužna je poduzeti adekvatne vidove zaštite svojih vlastitih sistema i kanala komunikacije, ali ne odgovara drugoj ugovornoj strani, bilo po ugovornoj, građanskopravnoj ili nekoj drugoj osnovi, za gubitke, štete ili propuste koji su na bilo koji način nastali korištenjem Interneta ili kanala komunikacije.

Član 5.
(Način korištenja platforme)
Način korištenja platforme definisan je odvojeno u zavisnosti od vrste korisnika:
Fizička lica - korištenje usluga i sadržaja platforme započinje nakon provedenog postupka registracije što korisniku omogućava pristup platformi, uređenju i objavljivanju vlastitog profila i sadržaja, te ostalih usluga dostupnih fizičkim licima, a koje su detaljno opisane na samoj platformi u dijelu „Više o Platformi“.
Poslovni korisnici - Korištenje usluga i sadržaja platforme započinje nakon provedenog postupka registracije što korisniku omogućava pristup platformi, uređenju i objavljivanju profila i sadržaja, te ostalih besplatnih usluga opisanih na samoj platformi u dijelu „Više o Platformi“. Registracijom na platformu, poslovni korisnici dobijaju pristup „poslovnim benefitima“ platforme i to u probnom periodu u trajanju od 15 (petnaest) dana, te nakon toga uplatom godišnjeg zakupa korištenja prostora na Platforma-u što korisniku omogućava daljnji nastavak korištenja usluga i poslovnih benefita Platforme.

waves
Dots
Dots

Član 6.
(Objavljivanje sadržaja)
U skladu sa članom 3. ovih Opštih uslova korištenja Platforme, korisnik kreira svoj profil i uređuje sadržaj istog. U skladu sa navedenim, korisnik sam odlučuje o objavi sadržaja prikazanog na svom profilu, te Platforma ni na koji način nije odgovoran za istinitost objavljenih podataka.
Kreirani poslovni profil korisnika je isključivo vlasništvo korisnika.
Korisnik istovremeno može objaviti aktuelne ponude svojih proizvoda i/ili usluga i potražnje proizvoda i usluga od drugih korisnika. Platforma ulaže sve napore kako bi svojim korisnicima ponudio kvalitetnu uslugu radi čega zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na platformi bez prethodne najave, za koje smatra da im nije mjesto na platformi, a posebno u sljedećim slučajevima:
• kada je oglas predan u pogrešnu kategoriju ili se radi o duplom oglasu;
• kada je proizvod, opis i/ili cijena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna;
• kada se u opisu proizvoda poziva na sličnost sa autentičnim i/ili originalnim proizvodom, i to naročito, ali ne ograničavajući se na navode: „replika“, “imitacija“ ili sl.;
• kada se krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva;
• kada oglas sadrži tekstove diskriminirajućeg ili neprimjerenog sadržaja koje Platforma odredi prema vlastitoj procjeni, ali i po osnovu pritužbi drugih korisnika;
• diskriminirajuće aspekte ili zakonima nedopuštene i zabranjene materijale, kao i uvredljiv sadržaj;
• kada je artikal prodat, rezervisan, iznajmljen ili je na bilo koji drugi način završena njegova kupoprodaja, te artikal više nije dostupan;
• kada je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe;
• kada oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja platforme;
• kada proizvod i/ili sadržaj oglasa nije u posjedu ili vlasništvu oglašivača;
• kada se oglašavaju ukradeni predmeti ili ukradeni digitalni sadržaji, pojedini lijekovi, duhanski proizvodi čija je prodaja i reklamiranje regulisana posebnim zakonima, lični dokumenti, ljudski organi, recepti za lijekove, pornografija čija prodaja nije u skladu sa zakonskim propisima;
• oružje i municija, osim onog oružja i municije koji služe, između ostalog, za bavljenje sportom (vazdušno oružje, municija za vazdušno oružje,…);
• kada se oglašava prodaja predmete čijom se prodajom krše autorska prava, a koji u opisu proizvoda sadrže navode koji upućuju da se radi o ilegalnim kopijama software-a, filmova, muzike i ostalih autorskih prava;
• kada se oglašava prodaja i/ili zamjena ili drugi oblik distribucije zakonom zaštićenih životinja, artikli sa slikama osoba, nedozvoljeni narkotici, nedozvoljena oprema za praćenje ljudi ili imovine, nedozvoljena oprema za prisluškivanje, ili ostali predmeti čija prodaja predstavlja kršenje zakonskih propisa Bosne i Hercegovine.
Ponuda i potražnja imaju rok važnosti onoliko koliku im odredi sam korisnik, s tim da se preporučuje da budu aktuelne maksimalno mjesec dana. U suprotnom, Platforma zadržava pravo da ukloni svaku ponudu i potražnju nakon isteka spomenutog perioda. Ponuda mora sadržavati naziv ponude i tekst ponude.

Dots
waves

Član 7.
(Komunikacija preko platforme)
Prilikom registracije svaki korisnik ima pristup univerzalnom sistemu komunikacije na Platformi koju će koristiti u komunikaciji sa drugim korisnicima ove platforme, za slanje upita o ponudama, učestvovanje u diskusijama, kao i primanju e-mailova i notifikacija od strane Platforma tima.
U slučaju kada u toku izvršenja angažmana bilo koja ugovorna strana dođe u posjed bilo kakvih informacija druge strane koje su identificirane kao vlasničke, povjerljive ili komercijalno osjetljive, obje strane se u takvim okolnostima obavezuju da neće zloupotrijebiti, zadržati ili otkrivati takve informacije trećim stranama bez predhodnog pismenog pristanka druge strane, osim u slučaju gdje su obavezne da to naprave zakonskim, regulatornim, sudskim ili administrativnim aktima. Ovo ograničenje se ne odnosi na informacije koje su stečene iz drugih zakonskih izvora prije zaključenja Ugovora.
Korisnik se obavezuje da trećim licima neće staviti na uvid ili obznaniti podatke bez izričite predhodne pisane saglasnosti od strane drugog Korisnika, izuzev gdje za to postoji zakonska obaveza.

Član 8.
(Pretraga sadržaja platforme)
Sadržaj platforme je dostupan svim zainteresiranim stranama, dok je korištenje usluga platforme dostupno samo registriranim korisnicima. Pretraga se može vršiti prema unaprijed definisanim kriterijima ovisno od kategorije usluga koje se pretražuju.
Pored navedenog, Platforma se sastoji i od sadržaja korisnika, partnera i besplatnih sadržaja, te linkova na vanjske stranice. Također, omogućava korisnicima dijeljenje profilnog sadržaja, objave oglasa na druge internet stranice, društvene mreže i portale. Svi sadržaji platforme kao i objave sadržaja vanjskim poveznicama na druge Internet stranice, društvene mreže i portale, koriste se na vlastitu odgovornost korisnika i Platforma se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem.

Član 9.
(Pregled svih korisnika)
Pregled svih korisnika Platforme će se sastojati od liste svih korisnika, kao i podataka o kompanijama za koje odluče da budu dostupni drugim korisnicima.

Član 10.
(Linkovi na web stranice korisnika)
Platforma daje linkove koji upućuju na druge Internet stranice. Korištenjem navedenih linkova korisnik napušta platformu i preuzima rizik njihovog korištenja. Korištenje stranica trećih lica korisnik vrši na vlastitu odgovornost i podliježe uslovima upotrebe na takvim stranicama. Platforma ne kontroliše sadržaj, postupke ili standarde drugih Internet stranica s kojima se korisnik može povezati, te ni na koji način ne može biti odgovoran za sadržaj, prakse ili standarde takvih stranica.
 

waves
Dots
Dots

Član 11.
(Cijena korištenja usluga platfome)
Cijene godišnjeg korištenja usluga Platforme dostupne su u sekciji “Paketi” gdje svaki korisnik može odabrati paket koji najviše odgovara njegovim potrebama. Nakon što korisnik izvrši uplatu na naznačeni transakcijski račun, na adresu sjedišta kompanije će biti poštom poslan račun naplaćene usluge zajedno sa pripadajućim fiskalinim računom.
Cijena pretplate i usluga ugovara se u BAM (konvertibilnim markama) za tržište Bosne i Hercegovine, HRK (hrvatska kuna) za tržište Republike Hrvatske, RSD (srbijanski dinar) za tržište Republike Srbije, EUR (euro) za tržište Republike Slovenije. Korisniku koji nije izmirio svoje obaveze ili ne želi više biti korisnik Platforme, biće blokiran pristup korisničkom računu koji neće biti izbrisan sa platforme, te se pristup može odobriti nakon otklanjanja smetnji koje su uzrokovale status blokade ili promjene odluke o korištenju usluga platforme.

Član 12.
(Autorska prava)
Platforma se sastoji od vlastitih sadržaja i sadržaja korisnika. Dizajn platforme, njegove funkcionalnosti, te autorski članci, dokumenti, podaci, fotografije i informacije objavljeni na Platforma ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog pristanka Uprave Platforma d.o.o. ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu poslovnoj platformi Platforma ili bilo kojoj trećoj strani odnosno autorima. Dokumenti, podaci, fotografije i informacije objavljeni na ovoj poslovnoj platformi mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava, te prava trećih osoba.

Član 13.
(Obaveze korisnika platforme)
Korisnicima Platforme strogo je zabranjeno:
• objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji kreše postojeće BiH i/ili međunarodne zakone, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, prijeteći, rasistički ili šovinistički, te štetan na bilo koji drugi način;
• objavljivanje, slanje i razmjena informacija za koje korisnik zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima;
• lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe;
• objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane;
• objavljivanje sadržaja koji je patentiran, tajan ili je zaštićen pravima korištenja i za koji korisnik ne posjeduje prava za objavu;
• svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili slične računalne datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme;
• prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih korisnika platforme.

Član 14.
(Prava korisnika platforme)
Kreirani poslovni profil korisnika je isključivo vlasništvo korisnika. Korisnik može pristupiti i ažurirati svoje podatke putem postavki korisničkog računa, te snosi odgovornost za ažuriranje i postavljanje osobnih podataka. Korisnik ima pravo da zatraži pomoć stučnog tima Platforme, radi ispravke netačnih ili nepotpunih ličnih podataka korisnika.
U skladu sa odredbama Uredbe o opštoj zaštiti podataka – General Data Protection Regulation - GDPR , Uredba (EU) 2016/679, Platforma poštuje privatnost korisnika platforme, te neće davati na uvid trećoj strani podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, osim onih koji se odnose na informacije o korisniku koje su ujedno i sastavni dio profila korisnika.
Korisnik treba imati u vidu da će podaci koje objavi na svom profilu biti dostupni drugim registrovanim korisnicima, sve u duhu dobrih poslovnih odnosa. Platforma ne prikuplja lične podatke korisnika, te savjetujemo korisnicima da prilikom registracije unose službenu / poslovnu e-mail adresu. Ostali podaci o korisniku bit će dostupni trećoj strani isključivo u slučaju kada je takva obaveza regulisana važećim zakonom.
Korisnik ima pravo podnijeti prigovor na aktivnosti obrade podataka od strane Platforma, pred nadležnim regulatornim tijelima za zaštitu ličnih podataka.

Dots
waves

Član 15.
(Odricanje od odgovornosti)

Sve sadržaje Platforme Korisnik koristi na vlastitu odgovornost i Platforma se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem. Platforma se ne smatra odgovornim za bilo koju akciju ili gubitke koji predstavljaju rezultat korištenja usluga platforme (predvidivih i nepredvidivih), niti se smatra odgovornim za bilo koju posljedicu koja je rezultirala iz kontakta sa drugim korisnicima i trećim licima.
Platforma se ne smatra odgovornim za bilo koji vid nepravilnog korištenja platforme ili usluga i informacija datih na platformi, kao ni za bilo koju situaciju koja je izvan kontrole Platforma (hakerski napadi, performanse računara korisnika, kvalitet Internet konekcije i sl.). Platforma ne preuzima odgovornost za sadržaj postavljen od strane korisnika platforme.
Platforma nije odgovoran za sadržaj oglasa koji je postavljen od strane registriranog korisnika, niti za daljnji proces kao i krajnji ishod uspostave poslovne saradnje, kupovine i prodaje, kao i selekcije i procesa zapošljavanja. Platforma i sa njim povezana lica i društva, do zakonom dopuštenih granica su isključeni od bilo kakve odgovornosti ili garancijem izrečene ili nagoviještene, zakonske ili ugovorene. Nadalje, ne garantuje da će stranica biti dostupna, bez prekida, bez greški, bez virusa ili drugih štetnih komponenti, iz razloga što se oslanja na rad softvera i drugih tehničkih uređaja, te se zbog neispravnosti istih greške mogu dogoditi. Platforma će se truditi da iste otkloni u najkraćem vremenskom periodu, ali za sve gubitke izazvane ovakvim situacijama ne smatra se odgovornim.

Član 16.
(Ugovorena nadležnost)
Za sve eventualne sporove nastale između Platforma d.o.o. i Korisnika, ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Sarajevu i primjenu pozitivnog prava BiH.

Član 17.
(Završne odredbe)
Platforma d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih Uslova korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na Platformi.
Ovi Uslovi korištenja važe od 01.09.2022. godine, pisani su u elektronskoj formi i punovažni do objavljivanja novih.

waves
waves
oval tick
bottom oval sroller